İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Uzatma Geldi

25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 461 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 454 numaralı VUK  Tebliğinin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri http://www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

Böylece 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama için bir yıl erteleme getirilmiştir.

Ayrıca “e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslak olarak yayınlanmıştır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Reklamlar

E-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı

456 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

-Kurumlar vergisi mükelleflerine,

-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

-İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlere

elektronik tebligat adresi almaları ve bunlara yapılacak bildirimlerin bu kanaldan yapılması zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda olan Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2016 tarihine kadar tebliğ ekindeki formları kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

29.12.2015 tarihinde yayınlanan 467 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 456 seri numaralı tebliğdeki son başvuru tarihi 01.04.2016 olarak değiştirilmiştir. Böylece başvuru süresi için uzatma yapılmıştır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

 

Vergi Usul Kanunu’ndaki Sürelere Düzenleme Geliyor

Vesilkalık-2

Vergi Usul Kanununda, vergi muamelelerinde sürelerin vergi kanunları ile belli edileceği, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idarenin belirleyeceği ve ilgiliye tebliğ edeceği ifade edilmiştir.

Yürüklükteki kanuna göre sürelerin hesaplanmasın da;

– Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;

– Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

– Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

– Resmi tatil günleri süreye dahildir. şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Taslak halindeki Vergi Usul Kanunu

Taslak halindeki Vergi Usul Kanunu’nun “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı 19. maddesinde ise;

(1) Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
 2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
 3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter.
 4. Resmî tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmî tatile rastlarsa süre, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

(2) Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde, birinci fıkradaki sürelerin hesaplanmasında “tatil saatinde biter” ifadesi “sonunda biter” şeklinde uygulanır.  

Hükümlerine yer verilmiştir.

Karşılaştırma ve Sonuç

Taslak halindeki kanunun 19. Maddesinde yürürlükteki hükümlerin aynen korunduğu ayrıca ikinci fıkra olarak eklenen açıklama ile uygulamada elektronik ortamda verilen beyanname ve bildirimlerde sürenin sonunun tayinindeki belirsizlik ortadan kaldırılmış, mesai saati bitince elektronik ortamdaki beyanname ve bildirimleri verme/bildirme süresi son mu buluyor sorusuna cevap getirilmiştir.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

2016 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar

2015 yılında uygulanan had ve tutarlar 457 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak (2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar) aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;

–  1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,

–  2 numaralı bent için 42.000 TL,

–  3 numaralı bent için 88.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar                                                                                                    % 15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                                     % 20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası                                                 % 27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret

gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için

26.970 TL), fazlası                                                                                                    % 35

Alt İşveren Tarafından Düzenlenen Kıdem-İhbar Tazminatı Faturalarında KDV Ve Tevkifat Uygulaması

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca 30.06.2015 tarihi itibariyle verilmiş olan 39044742-010-64899 sayılı özelgede;

-Alt işveren statüsüyle hizmet verilen işyerlerinde çalışan personellere ait kıdem-ihbar tazminatlarının üst işverene faturalandırılmasında düzenlenen fatura bedelinin genel hükümlere göre KDV’ye tabi olduğu,

-KDV Kanununa göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olacağı; (2) numaralı fıkrasında, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

-Bu (tazminat yansıtma) hizmetlerin(in)de esas hizmet konusu ile ilgili olarak KDV uygulama tebliği kapsamında kısmi tevkifat kapsamında olduğu,

belirtilmiş olup,

alt işverenin üst işverene fatura edeceği kıdem ve ihbar tazminatı tutarları için KDV hesaplanması gerektiği ve bu tutarın üst işverene karşı ifa edilen esas hizmete ilişkin tevkifat oranı ile tevkifata tabi tutulması gerektiği ifade edilmiştir.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Yapılması Sınırı (7.000 TL olarak) Yeniden Belirlendi

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, vergiden muaf esnafın kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları ve 8.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu belirlemedeki tutar 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 459 numaralı VUK Genel Tebliği ile 7.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlükte olacak olan 459 Numaralı VUK Genel Tebliğine göre;

 1. Aracı finansal kurum: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tahsilat ve ödemelere aracılık eden 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı, 29/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarını ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
 2. Ödeme: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme mevcudundaki azalışı,
 3. Tahsilat: Nakit ve her an kullanıma hazır banka varlığından oluşan ödeme mevcudundaki artışı,
 4. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnafı,
 5. Tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar dışında kalanları

ifade eder.

Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının yukarıdaki bölümde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında tebliğle belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
 2. 6/12/2012 tarihli ve6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundatanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,
 3. 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
 4. Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
 5. Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
 6. 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

Bu Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur.

Tevsik zorunluluğu kapsamında yapılan işlemler için aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler yapılan işlemi değil o işleme ilişkin tahsilat veya ödemeyi tevsik etmektedir. Dolayısıyla tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Ceza Uygulaması

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Yeni Nesil ÖKC İçin Erteleme Geldi

426 seri numaralı VUK Genel Tebliğindeki belirlemeye göre Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 1.1.2016 tarihinde başlayacaktır.

Ancak Maliye Bakanlığınca bu tebliğdeki sürenin mükellefler bazında kademeli olarak yürürlüğe girmesine yönelik olarak 466 seri numaralı VUK Genel Tebliği hazırlanmıştır.

Buna göre;

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

 • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1.4.2016 tarihinden,
 • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1.7.2016 tarihinden,
 • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1.10.2016 tarihinden,
 • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1.1.2017 tarihinden itibaren

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Ayrıca 1.1.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1.1.2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

1.1.2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi