Türk YouTube Kanallarına Vergi Geliyor!

Türk YouTube Kanallarına Vergi Geliyor! – http://shiftdelete.net/turk-youtube-kanallarina-vergi-geliyor-72782

Reklamlar

Elektronik Ortamdaki İş Yeri

Günümüzde hızla gelişen elektronik ticaretteki iş hacmi ve ortaya çıkan kazanç, üzerinden vergi alınabilecek bir alan olması sebebiyle vergi idarelerin dikkatini fazlasıyla çekmektedir. İdare tüm işlemleri internet üzerinden yapılan fiziki bir iş yeri bulundurmayan bu organizasyonlarda vergilemenin nereden ve nasıl yapılacağını araştırmakta, bir yandan da bu organizasyonları vergi kanunları içinde tanımlayarak hukuki alt yapıyı hazırlamaya çalışmaktadır.

İnstagram, twiter vb. sosyal paylaşım kanalları vasıtasıyla internet üzerinden bireysel kullanıcılar tarafından yapılan satışlarında aynı hızla büyümesiyle neredeyse elektronik ortamda bir ticarethane kurulduğu görülmektedir.

İşte buralardan yapılan satışlar üzerinden elde edilen kazançlardan vergi alınabilmesi için İdare tarafından çeşitli tedbirlerin alınması gündeme gelmektedir.

OECD BEPS eylem planında da yer alan bu husustaki çalışmalar için mali idaremiz tarafından yapılan çalışmalara bir örnek olarak taslak halindeki Vergi Usul Kanunun “130- Elektronik ortamda iş yeri” başlıklı maddesi gösterilebilir.

Madde de yer alan hüküm şöyledir;

İnternet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşur.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda oluşan iş yerlerinin kapsamına ve mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin hususları belirlemeye, elektronik ortamda oluşan iş yerleri vasıtasıyla mal veya hizmet temininde ya da bunların bedelinin ödenmesinde aracılık yapan kişiler ile mal veya hizmetin alıcılarını ilgili vergilerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

Müteakip maddelerde de elektronik ortamdaki işyerleri için getirilen başka düzenlemeler mevcuttur.

Maddeden alınan yetki ile düzenlemenin kapsamı, detayları Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

Sonuç olarak; fiziki bir iş yerine sahip olmadan sadece elektronik ortamda kurulan iş yerleri vasıtasıyla elde edilen kazançlar üzerinden de vergi alınması için  idare tarafından gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

 

İkale Sözleşmesiyle İşten Çıkış Halinde İşsizlik Ödeneği

İşverenler, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirirken SGK İşten Ayrılış Bildirgesi ekranındaki SGK çıkış kodlarından birini seçmek zorundadırlar. Çıkış kodu, personelin kıdem tazminatı, ihbar süresi ya da ihbar tazminatı gibi hak edişleri hakkında fikir vermektedir. Ayrıca personelin çıkış nedenine göre işsizlik ödeneği alıp alamayacağının ilgili Kurumca belirlenebilmesi için de dikkate alınan şey yine işten çıkış kodları olacaktır.

Özellikle son yıllarda iş hayatına girmiş olan ikale sözleşmesi ile iş akdinin feshedilmesi durumunda ise işten çıkış kodu olarak “22- Diğer Nedenler” kullanılmalıdır. Ancak böyle bir bildirim yapıldığında iş akdi fesh olan işçi işsizlik maaşı alamamaktadır. Oysaki işçinin ve işverenin ortak iradeleri; iş sözlenmesini sona erdirirken işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanmasını sağlamak olabilmektedir. Yapılan bu sözleşme işverene işçinin haklarını ödeme yükünü vermektedir. Buradaki amacın işçiyi korumak olduğu dikkate alınırsa İdarenin de ikale sözleşmesi ile yapılan fesihlerde işsizlik maaşını vererek katkıda bulunması beklenmelidir. Bu amaç doğrultusunda ilgili düzenlemelerde yapılacak değişikliklerle, işten çıkış kodlarında yeni bir kod eklenerek “İkale sözleşmesi nedeniyle” yapılan fesihlerin buradan bildirilmesi ve bu koddan çıkışı yapılanlara işsizlik ödeneği bağlanması sağlanabilir. Aksi halde var olan bu sorunu aşmak için, bir başka ifade ile işçinin işsizlik maaşı alması için işten çıkış kodunun “4- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi” olarak bildirim yapıldığı görülmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodlarına Göre İşçi Hak edişlerini gösteren tabloda aşağıdadır.

Sgk İşten Çıkış Kodları Kıdem Tazminatı İhbar Süresi -Tazminatı İşsizlik Ödeneği
1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi
2- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
3- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa) X
4- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi X X X
5- Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi X X
8- Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan Ödeme Nedeniyle X
9- Malulen Emeklilik Nedeniyle X
10- Ölüm X
11- İş Kazası Sonucu Ölüm X
12- Askerlik X X
13- Kadın İşçinin Evlenmesi X
14- Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması X
15- Toplu İşçi Çıkarma X X X
16- Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli
17- İşyerinin Kapanması X X X
18- İşin Sona Ermesi X X X
19- Mevsim Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
20- Kampanya Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
21- Statü Değişikliği
22- Diğer Nedenler
23- İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih X X
24- İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih X X
25- İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih X X
26- Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih
27- İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih X X
28- İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih X X
29- İşveren Tarafından İşçinin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih
30- Vize Süresinin Bitimi ( İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih X X X
32- 4046 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Fesih X X X
33- Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi X X
34- İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih X X X
36- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

Menderes ÇETİN

Tek Düzen Hesap Planı Ve Bazı Bilinmeyen Özellikleri

“Tek Düzen Hesap Planı Ve Bazı Bilinmeyen Özellikleri” başlıklı Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan İ.Ü. İşletme Fak. Muhasebe Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Yücel’in tek düzen hesap planının tarihsel gelişimini akıcı ve güzel Türkçesiyle anlattığı videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu videoyu izlerken tek düzen hesap planı hakkında daha önce hiç duymadığınız, bilmediğiniz şeyleri işiteceksiniz. Şaşırmaya hazır olun!!!

Eminim ki videoyu izledikten sonra tek düzen hesap planına bakışınızda değişiklik olacaktır.

İyi seyirler

https://www.youtube.com/watch?v=oAHBXogmDSc

 

Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler

Vesilkalık-2

5510 sayılı kanunda yapılan düzenlemelere göre sigortalılara yapılan ücret dışındaki ödemelerde prime tabidir.

Kanundaki belirlemeye göre ücret dışındaki ödemeler;

-bu ödemenin yapıldığı ayda ücret ödenmemiş ve dolayısıyla prim gün sayısının olmaması halinde bu ayı takip eden iki ayın kazançlarına,

– bu ödemenin yapıldığı ayda ücret ödenmiş ve ücret ile birlikte toplam tutarın sigorta tavanını aşması halinde aşan kısım takip eden iki ayın kazançlarına

eklenerek prime tabi tutulmalıdır.

İlgili ayda gün sayısının olmamasının sebebi ücretsiz izin, istirahat gibi nedenler olabilir.

Ücret dışındaki ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı (bir başka ifade ile prim gün sayısı olmadığı) durumda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.

Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

Kanunda takip eden iki ay kıstasında yıl devretmesi halinde bu kuralın uygulanmayacağı gibi bir belirleme yapılmamıştır. Bu durumda ücret dışındaki ödemenin yapıldığı ayı takip eden bir ya da iki ayın bir sonraki takvim yılına denk gelmesinin uygulamaya etkisi olmamalıdır. Ancak bu ödemelerin prime tabi tutulması sırasında ilgili dönemlerdeki prime esas ücret tavan tutarının dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

Öte yandan bir kişi birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışabilmekte ve dolayısıyla bu iş yerlerinden sigortalı olabilmektedir. Böyle bir durumda tüm iş yerlerinden yapılan bildirimlerle sigorta tavanının aşılması halinde sigortalının hissesine isabet eden primi kuruma başvuruda bulunarak geri alması mümkündür.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

 

 

Serbest Bölgeye Yapılan Hazır Beton Teslimlerinde KDV

Vesilkalık-2

21.05.2016 tarih 29718 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapan 6 numaralı tebliğ yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin 12’inci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/F-4.9.) nolu bölümünde yer alan aşağıdaki örnek yürürlükten kaldırılmıştır.

Örnek 3: Hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi, KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında “hizmet” olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurtiçinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.”

Bu örneğin iptali için açılan davada Danıştay 4’üncü dairesinin 20.11.2014 tarih 2014/4833 kararı ile örneğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Sonuç olarak Mali İdare’de serbest bölgeye verilen hazır beton teslimlerini KDV’li hizmet sunulması değil KDV’siz mal ihracı olduğunu kabul etmiştir.

Bu teslimin hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler olsa da şahsi fikrim söz konusu işlemin içindeki hizmet ifası/mal teslimi oranında mal teslimin daha ağır basmasından dolayı işlemin teslim olarak değerlendirilmesi gerektiğidir.

Konu hakkında 21.Temmuz 2015 te kaleme aldığım yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Daha Önce Aktifleştirilmiş Ar-Ge Harcamalarının İlgili Dönemde Aktiflerden Çıkarılarak Doğrudan Gider Yazılması Durumları

DSC_1813Ar-Ge indirimi müessesesinin birkaç önemli unsurundan biri de Ar-Ge projesinden vazgeçilmesi veya projenin olumsuz sonuçlanması durumlarında, daha önceki dönemlerde aktifleştirilmiş olan ve cari dönemde projenin sonuçlandığı tarihe kadar yapılmış olan harcamaların muhasebe ve vergisel durumudur.

5746 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde “…Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır. Buna paralel olarak, 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 10.2.6. bölümünde de “…Ancak projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır.”  denmektedir.

Kanaatimce Ar-Ge teşvik mevzuatımızın en önemli noktalarından biri budur. Bir Ar-Ge projesine, doğası gereği,  araştırılan ve planlanan faaliyetlerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği henüz proje başlangıcında ihtimal dahilinde tutularak başlanmaktadır. Doğası gereği diyoruz, çünkü Ar-Ge faaliyeti mevzuattaki tanımında da yer aldığı üzere, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan özgün çalışmalardır. Çağımızda özellikle teknoloji alanında o kadar hızlı bir değişim var ki, yapılan bir ar-ge projesi  henüz tamamlanamadan eski bir teknoloji haline gelebilmektedir. Nitekim, “…Gardner Institue’un Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü araştırmasına göre, BT projelerinin %74’ü başarısızlıkla tamamlanmakta ya da maliyet/zaman hedeflerini aşmaktadır. Projelerin %51’i bütçesini %200 oranında aşmakta ve ancak hedeflenen özelliklerinin %75’ini karşılayabilmektedir. Standish Group’un 2011 tarihli araştırma raporuna göre ise; BT projelerinin %31’i daha tamamlanmadan iptal oluyorken, %52,7’si maliyetini %189 oranında aşmaktadır.”([1]) Eski bir teknoloji haline gelen projelerin devam ettirilmesi de haliyle gereksiz hale gelebilmekte, proje tamamlandığında çöp hale gelmesi ya da bu sonucun bilinmesine rağmen projeye devam edilmesi durumunda hem ülke hem de işletme kaynaklarının israfı söz konusu olabilmektedir.  Bu takdirde, Ar-Ge teşvikinin işlevselliği büyük ölçüde erozyona uğramaktadır.

Bu nedenlerle, vergi planlayıcıları Ar-Ge konusunda başarı kadar başarısızlığı da dikkate alarak bunun mevzuatını oluşturmuşlardır. Böylece, büyük işletmeler gibi özellikle yeterli kaynağa sahip olmayan küçük işletmeler de Ar-Ge faaliyetine özendirilmekte, olumsuz sonuçlanan Ar-Ge projelerinden meydana gelen zarara devletin iştirak etmesi sağlanmaktadır.  Projelerin başarısız olması durumunda daha önce indirilen ve/veya aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları ilgili dönemde doğrudan gider hesaplarına intikal ettirilerek, hem ar-ge indiriminden faydalandırılmakta hem de dönem gideri yapılmasına müsaade edilerek vergi avantajı sağlamaktadır. Aslında burada sanki, baktığınız pencereye göre, devlet tarafından Ar-Ge projesinin olumsuz sonuçlanması daha çok teşvik ediliyor gibi bir bakış açısı da oluşabilir. Çünkü Ar-Ge projesi olumlu sonuçlansaydı, aktifleşen tutarlar projenin sonuçlandığı dönemden itibaren 5 yılda amorti edilecekti. Oysa, proje olumsuz sonuçlanınca, proje harcamalarının tüm aktifleşenlerle birlikte ilgili dönemde tek seferde gider yazılmasına müsaade edilmektedir. Gerçi Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından görevlendirilen hakemler, tüm Ar-Ge projelerini, olumlu olumsuz projelerin akıbetlerini inceleyip bir rapor yazıyorlarsa da, konunun bu kısmı mükellefler tarafından muvazaaya çok açıktır. Bu hakemlerin hazırladıkları raporları mükellefin görmediğini de dikkate alacak olursak, denetimlerde buraya dikkat edilmesi gerekebilmektedir. Mükelleflerin projenin sonuç değerlendirme yazılarını bu hususa dikkat ederek ve vazgeçme ve olumsuz sonuçlanma gerekçelerini ortaya koyarak oluşturmaları önem arz etmektedir.

Ar-Ge Projesinin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda ve/veya projeden vazgeçilmesi durumlarında;

1- Önceki dönemlerde aktifleştirilen Ar-Ge harcama tutarlarının, aktiflerden çıkarılarak ilgili dönemde doğrudan gider yazılabilmesi,

2- Cari dönem ile ilgili harcamaların ise, dönem başından projenin olumsuz sonuçlandığı veya vazgeçildiği tarihe kadar yapılan Ar-Ge harcamaların hem aktifleştirilenlerin hem de henüz aktiflere alınmamış olanların doğrudan gider yazılması ve Ar-Ge indirimine tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerinde yeniden değerleme oranında değerlemeye tabi tutularak devredilebilir.

Konuya farklı bir bakış açısı da İstanbul Vergi Dairesinin 06.01.2016 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[10-2014/428]-1112 sayılı özelgesi ile gelmiştir. Özelgeye göre, gerek işletmenin kendi talebi doğrultusunda gerekse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından idari karar ile işletmenin Ar-Ge Merkezi belgesini iptal edilmesi durumunda, yine yukarıdaki esaslara göre daha önce aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları ile birlikte tüm Ar-Ge harcamalarının ilgili dönem giderlerine aktarılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Dipnotlar:
[1] 22.06.2015, http://www.turktekteknoloji.com.tr/Hizmetler.aspx?DataID=8&Baslik=Ar-Ge%20Projesi%20Risk%20Y%F6netimi

Olcay KIRAN

Bağımsız DENETÇİ & SMMM