Asgari Ücret Destek Tutarının Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalıdır?

 

Vesilkalık-25510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan dolayı işverenlere 2016 yılına münhasır olmak üzere asgari ücret destek uygulaması getirilmiştir. Uygulama kapsamında yararlanılacak tutarın tespiti için detaylı açıklamalar 10.02.2016 tarih 2016-4 sayılı SGK genelgesinde yapılmıştır.

E-bildirge kullanıcı ekranında bulunan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme” menüsünden yararlanarak her ay için ilgili ayı takip eden ayda prim bildirgeleri verildikten sonra “Asgari Ücret Destek” tutarı görebilmektedir.

Tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereği bu destek tutarının ilgili olduğu dönemin sonuç hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Bir başka ifade ile Ocak-2016 dönemi için hak kazanılan destek tutarından daha sonraki aylarda yararlanılsa dahi bu tutarın Ocak-2016 dönemine gelir tahakkuku yapılarak kayda alınması gerekmektedir.  Gelir tahakkuku sırasında tek düzen hesap planındaki açıklamalarına göre 602-Diğer Gelirler hesabının kullanılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Daha sonraki aylarda bu tutarın mahsupta kullanılması durumunda ise tahakkuk hesabının işlemin yapıldığı tarihte alacak kaydedilerek kapatılması gerekmektedir.

2016 yılı boyunca her ay için aynı uygulamanın yapılması gerektiğini unutmayınız.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

 

Reklamlar

Konut Hesabı ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

07.04.2015 tarih 29319 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmişti.

Konut hesabı ve Devlet katkısı

EK MADDE 3 – (1) Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Konuya ilişkin yönetmelik ise 26 Şubat 2016 Tarih 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

Asgari Ücretliye Yeni Teşvik Geliyor

Eğer seçim vaadi hiç verilmemiş olsaydı bu yıl asgari ücret ortalama yüzde 11 oranında artacağı için (2016 yılı için) 1.116 TL olarak gerçekleşecekti. Bu rakamın işverene maliyeti de 1.660 TL olacaktı. Hükumet bu varsayımdan hareketle işverene vereceği teşviki hesap etti. Net asgari ücret 1.300 TL olunca bu rakamın işverene maliyeti 1.935 TL oldu. 1.660 TL ve 1.935 TL arasındaki fark 275 TL oldu. İşte hükumet aradaki bu farkın yüzde 40’ını Hazine’den karşılayarak her bir asgari ücretli çalışan için işverene (275 x 0,40 = ) 110 TL verecek.

Bunun için 30.12.2015 tarihinde başkanlığa ulaşmış ve şuan komisyonda olan Kanun teklifi ile 5510 sayılı kanuna geçici madde eklenmek istenmektedir. Bu maddeye (yukarıda bahsedilen (110 TL’lik) teşvik uygulamasına) ilişkin taslak metne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu uygulamanın ana amacı asgari ücret seviyesi üzerinden bildirilenleri kapsayarak ilave getirilen maliyetin bir kısmının azaltılmasıdır. Ancak şunu belirtmek isterim ki bu teşvik uygulamasından geçen yıl için sadece bildirgelerde/beyannamelerde/bordrolarda asgari ücretli çalışan görünmesin diye asgari ücret tutarının üzerine birkaç TL eklenerek ücret bildirimi yapılanlarda yararlanacaktır. Çünkü teşvik uygulanacak gün sayısının tespitinde geçen yıl prim bildirgelerinde gösterilenlerden bu yılki asgari ücret seviyesine kadar olanlar dikkate alınacaktır. Başka bir ifade ile geçen yılki prim bildirgelerinde 1.935 TL ve altında bildirilenlere ait gün sayıları teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak bu yıl (sadece bildirgelerde/beyannamelerde/bordrolarda asgari ücretli çalışan görünmesin diye) asgari ücret tutarının üzerine birkaç TL eklenerek ücret bildirimi yapılması halinde bu kişiler teşvik uygulaması kapsamı dışında kalacaktır.

Uygulama geçen yıl için 2016 yılı asgari ücret tutarının altında bir ücretle çalışan sayısının üzerine bu yıl yeni istihdam edilen asgari ücretlileri de kapsamayı amaçlamaktadır. Bunun için geçen yılki döneme göre % 10 (pozitif) farka da teşvik uygulanacağı belirtilmiştir.

teşvik uygulaması tam ay çalışanlar için (günlük 3,67 TL) aylık (30 X 3,67 TL) 110,10 TL olacaktır.

Teşvik uygulamasına ilişkin örnek hesaplamanın aşağıdaki gibi olmasını beklemekteyim. Tabi ki uygulamanın detayı için yasanın çıkmasına müteakip ikincil mevzuatı takip etmekte fayda vardır.

Menderes ÇETİN

SMMM – Denetçi

2015 Yılı Bilgileri 2016 Yılı Bilgileri
Çalışan Sayısı 10 Çalışan Sayısı 10 Agi-2016 Sadece Kendisi İçin
Günlük Asgari Ücret Gün Günlük Asgari Ücret Gün       123,53                            0,50
                     40,05 30                      54,90 30
Toplam Gün 300 Toplam Gün 300 Agi-2015 Sadece Kendisi İçin
              12.015,00 Brüt Ücret (30 x 40,05*10)               16.470,00 Brüt Ücret (30 x 54,90*10)         90,11                            0,50
                1.802,25 SGK Primi %15                 2.470,50 SGK Primi %15
              10.212,75 Vergi Matrahı               13.999,50 Vergi Matrahı
                1.531,91 Vergi Tutarı %15                 2.099,93 Vergi Tutarı %15
                     91,19 Damga Vergisi Tutarı                    125,01 Damga Vergisi Tutarı
                8.589,64 Net Ücret (Agi Hariç)               11.774,57 Net Ücret (Agi Hariç)
                9.490,77 Net  Ücret (Agi Dahil)               13.009,82 Net  Ücret (Agi Dahil)
                2.703,38 Sgk – İşveren Payı(0,225)                 3.705,75 Sgk – İşveren Payı(0,225)
              14.718,38   Toplam İşveren Maliyeti               20.175,75   Toplam İşveren Maliyeti
                   600,75 %5 sgk indirimi*                    823,50 %5 sgk indirimi*
              14.117,63   İşveren Net Maliyeti               19.352,25   İşveren Net Maliyeti(Prim İndirimi)    5.234,63  Reel Maliyet Artışı
                       3,67 Günlük Teşvik Tutarı
                1.101,00   Toplam Teşvik Tutarı    1.101,00 İndirim
              18.251,25   İşverene Net Maliyet-Ödenecek    4.133,63   Net Maliyet Artışı
* Prim bildirgesinin zamanında verilmesi, buna ilişkin prim borcunun süresinde ödenmesi, muaccel hale gelmiş başka borcun olmaması şatıyla yararlanılacak olan indirimdir.