Çalışanlar Sağlık Raporlarını Nereden Alacaklar

Vesilkalık-2

 

Bildiğiniz üzere 6552 sayılı Torba Yasayla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme uyarınca çalışanlar;

– İşe girişlerinde,

– İş değişikliğinde,

– İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

– İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,

almaları gereken sağlık raporlarını işyeri hekiminden almaları gerekmektedir.

Ancak, işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyeri ile az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen sağlık raporlarını işyeri hekiminden alma zorunluluğu bu işyerleri çalışanları için geçerlidir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı bulunan işyerlerinde ise işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü henüz başlamamış olduğundan, bu işyerlerinde çalışanlar eskiden olduğu gibi işe giriş, periyodik kontrol gibi sağlık raporlarını kamu sağlık hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden alabilirler.

Öte yandan yukarıda belirtilen hususlar istirahat raporları için geçerli değildir, yani istirahat raporunu işyeri hekiminden alma zorunluluğu yoktur. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

 

SMMM – Denetçi

Menderes Çetin

 

Reklamlar