Az Tehlikeli Sınıfta Olup 10 Kişiden Az Çalışanı Olan İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Vesilkalık-2

29.06.2015 tarih 29401 sayılı Resmi Gazetede ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesine dair “İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre;

Kapsam

Yönetmelik kapsamında olup olmadığının belirlemesi için aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

– Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.

– İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez.

– 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi

Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, Sağlık Gözetimi ve Çalışma Ortamı Gözetimi hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KÂTİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KÂTİP’ e kayıt tarihi itibari ile başlar.

Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, 15.5.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri esas alınır.

İş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesi sahibi olan işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kendileri verebilir.

Eğitimin kapsamı ve şekli

Bu Yönetmelik kapsamında; işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin programı, asgari olarak yönetmelik ekinde belirtilen konuları içerir.

Eğitim programları açık öğretim yoluyla düzenlenir.

Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.

Eğitim verecekler ve eğiticilerin nitelikleri

Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.

Yönetmelik ekindeki eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.

Eğitim programı

Eğitim programı, Bakanlıkla protokol yapan üniversiteler tarafından Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

Onay verilmeyen eğitim programı ile eğitime başlanamaz.

Genel Müdürlük, onaya sunulan eğitim programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Eğitim programlarına başvuru

Başvurular, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlendiği şekilde yapılır.

Eğitimin süresi

Eğitim, yönetmelik ekinde yer alan eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır. Bu süre her hâlükârda yönetmelik ekinde yer alan ders saatlerinin toplamından az olamaz.

Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanır.

Eğitimin tamamlanması, belgelendirme ve ücreti

Bakanlıkla protokol yapan üniversitelerce; eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara, ek-2 örneğindeki içeriğe uygun protokolle belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir.

Sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır.

Sınavda başarılı olanlar; protokolde belirlendiği şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

Eğitim tamamlama belgesi bulunmayan işverenler veya işveren vekilleri

Yönetmelik kapsamında eğitim almak istemeyen veya eğitim tamamlama belgesini almaya hak kazanamayan işveren veya işveren vekilleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyeri

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde her bir işveren veya işveren vekilleri ayrı ayrı eğitim almak zorundadır.

Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yukarıda kısaca bahsetmeye çalıştığım yönetmeliğe ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

SMMM – Denetçi

Menderes ÇETİN

 

Reklamlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanları Çalıştıramazsınız

Vesilkalık-2

 

 

25.05.2015 tarih 29366 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” (SIRA NO: 2015/1) ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlardan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler belirlenmiştir.

Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. Yani 25.05.2016 tarihinden sonra bu tebliğde belirtilen mesleklerde çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri yoksa çalıştırılmaları yasaktır.

5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için yukarıda bahsedilen belge şartı aranmaz.

Uygulamaya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecek olup verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SMMM – Denetçi

Menderes ÇETİN